Enter your keyword

Quản lý tên miền

Mục đích chính của Domain là cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh bằng các dãy số số. Ví dụ: cmcti.vn (dễ nhớ) đại diện/thay thế cho dãy IP: 183.91.18.238 (khó nhớ). Cách nhìn trừu tượng này cho phép bất kỳ tài nguyên nào (ở đây là website) đều có thể được di chuyển đến một địa chỉ vật lý khác trong cấu trúc liên kết địa chỉ mạng, có thể là toàn cầu hoặc chỉ cục bộ trong một mạng intranet, mà trên thực tế là đang làm thay đổi địa chỉ IP. Việc dịch từ Tên miền sang địa chỉ IP (và ngược lại) do hệ thống DNS trên toàn cầu thực hiện và  thường có dạng tên tổ chức kèm với một chuẩn tiếp tố Internet, chẳng hạn như cmcti.vn hoặc tencongty.com.vn.