Enter your keyword

Tags: Cấu hình VPN

Cấu Hình VPN Site to site: Router Cisco 2811 – ASA 5510

Cấu Hình VPN Site to site: Router Cisco 2811 – ASA 5510

SITE A – ROUTER CISCO 2811: Bước 0: Quoay PPPoE Trên router cisco Bước 1: Tạo Internet Key Exchange (IKE) key policy: Router(config)#crypto isakmp policy 10 Router(config-isakmp)#encryption 3des Router(config-isakmp)#authentication pre-share Router(config-isakmp)#group 2 Bước 2: Tạo shared key để sử dụng cho kết nối VPN Router(config)#crypto isakmp key Cisco123 address 210.245.101.100 (IP của ASA site B) Bước3: Quy định […]